97/09/12 - سمینار کارشناسی ارشد - بررسی ویژگی های ساختاری، مغناطیسی، الکتریکی و مغناطومقاومت لایه های نازک La0.4 Pr0.3 Ca0.3 Mn03


عنوان:بررسی ویژگی های ساختاری، مغناطیسی، الکتریکی و مغناطومقاومت لایه های نازک La0.4 Pr0.3 Ca0.3 Mn03
ارائه دهنده:زهرا شاهزمانی
استاد راهنما: دکتر پرویز کاملی
استاد مشاور:دکتر حسین احمدوند
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان: دوشنبه، 97/09/12 - ساعت 11:00