97/09/19 - سمینار کارشناسی ارشد - محاسبه انرژی تشکیل خوشه های سیلیکون با روش یادگیری ماشین


عنوان:محاسبه انرژی تشکیل خوشه های سیلیکون با روش یادگیری ماشین
ارائه دهنده:نداپوربافرانی
استاد راهنما:دکتر مجتبی اعلائی
استاد مشاور:دکتر اسماعیل عبدالحسینی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان: دوشنبه، 97/09/19 - ساعت 15:30