97/09/21 - سمینار دکتری - بهبود عملکرد کاتد La₀.₆Ca₀.₄Fe₀.₈Ni₀.₂O₃₋δ با افزایش YSZ در پیل های سوختی اکسید جامد


عنوان:بهبود عملکرد کاتد La₀.₆Ca₀.₄Fe₀.₈Ni₀.₂O₃₋δ با افزایش YSZ در پیل های سوختی اکسید جامد
ارائه دهنده:مجید جعفری
استاد راهنما:هادی سلامتی
استاد مشاور:محمد ژیانی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه، 97/09/21 - ساعت 15:00