97/09/21 - سمینار کارشناسی ارشد - انرژی خوشه سه-جسمی ماده نوکلئونی معین در چارچوب PBLOCV


عنوان:انرژی خوشه سه-جسمی ماده نوکلئونی معین در چارچوب PBLOCV
ارائه دهنده:مهدیه دادخواه
استاد راهنما:دکتر آذر تفریحی
استاد مشاور:دکتر سید ظفرالله کلانتری
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه، 97/09/21 - ساعت 11:30