97/09/21 - سمینار کارشناسی ارشد - برهمکنش اکسایتون-فونون در نانو لوله های کربنی با حضور کاواک


عنوان:برهمکنش اکسایتون-فونون در نانو لوله های کربنی با حضور کاواک
ارائه دهنده:محمد جواد اکرامیان
استاد راهنما:دکتر پیمان صاحب سرا
استاد مشاور:دکتر مهدی عبدی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان: دوشنبه، 97/09/26 - ساعت 09:30