97/09/21 - سمینار کارشناسی ارشد - محاسبات نوترونیک براي انبارش سوخت هاي راکتور هسته اي به روش شبیه سازي با استفاده از کد MCNP


عنوان:محاسبات نوترونیک براي انبارش سوخت هاي راکتور هسته اي به روش شبیه سازي با استفاده از کد MCNP
ارائه دهنده:علی احمدی
استاد راهنما:دکتر احمد شیرانی
استاد مشاور:دکتر هادی شامرادی فر
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه، 97/09/21 - ساعت 11:00