97/09/24 - اطلاعیه جلسه دوستانه پرسش وپاسخ با مدیر کل اداره آموزش دانشگاه