97/09/28 - دفاع کارشناسی ارشد - بررسی اثر ناخالصی بر گاف الکترونی بلور اپتیکی CaS به روش DFT-1/2


عنوان:بررسی اثر ناخالصی بر گاف الکترونی بلور اپتیکی CaS به روش DFT-1/2
ارائه دهنده:سید محمد حسین مدرسی
استاد راهنما:دکتر سید جواد هاشمی‌فر
استاد مشاور:دکتر هادی اکبرزاده
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه، 97/09/28 - ساعت 14:00