97/10/02 - سمینار كارشناسي ارشد - بررسی آماری داده های بیولوژیک


عنوان:بررسی آماری داده های بیولوژیک
ارائه دهنده:الهام نظری
استاد راهنما:دکتر فرهاد شهبازی
استاد مشاور:دکتر فرهاد فضیله
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان: یکشنبه، 97/10/02 - ساعت 15:00