97/10/26 - دفاع دکتری - بررسی خواص ساختاری، الکتریکی و الکتروشیمیایی La₀.₆Ca₀.₄Fe₀.₈Ni₀.₂O₃₋δ-YSZ در کاتد پیل سوختی اکسید جامد دمای میانی


عنوان:بررسی خواص ساختاری، الکتریکی و الکتروشیمیایی La₀.₆Ca₀.₄Fe₀.₈Ni₀.₂O₃₋δ-YSZ در کاتد پیل سوختی اکسید جامد دمای میانی
ارائه دهنده:مجید جعفری
استاد راهنما:دکتر هادی سلامتی
استاد مشاور:دکتر محمد ژیانی
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه، 97/10/26 - ساعت 10:00