97/10/26 - دفاع کارشناسی ارشد - شبیه ‏سازی همبستگی اسپینی بین لایه ‏ای در (Bi₃Mn₄O₁₂(NO₃ به دو روش مونت کارلوی ساده و مبادله‏ ی پیکربندی‏ ها


عنوان:شبیه ‏سازی همبستگی اسپینی بین لایه ‏ای در (Bi₃Mn₄O₁₂(NO₃ به دو روش مونت کارلوی ساده و مبادله‏ ی پیکربندی‏ ها
ارائه دهنده:هما کریمی
استاد راهنما:دکتر مجتبی اعلایی، دکتر هادی اکبرزاده
استاد مشاور:دکتر نفیسه رضایی
مکان:کلاس 6 ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه، 97/10/26 - ساعت 11:00