97/10/29 - دفاع دکتری - رقابت انتخاب و جهش در جمعیت‌های محدود


عنوان:رقابت انتخاب و جهش در جمعیت‌های محدود
ارائه دهنده:صدیقه یعقوبی
استاد راهنما:دکتر کیوان آقابابایی سامانی، دکتر وحید سالاری
استاد مشاور:
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه، 97/10/29 - ساعت 10:00