97/10/29 - دفاع کارشناسی ارشد - بررسی اثر واربورگ در سلول‌های سرطانی به کمک حل معادله تکثیر روی شبکه کاملا مختلط و بازی کالای عمومی روی شبکه مربعی


عنوان:بررسی اثر واربورگ در سلول‌های سرطانی به کمک حل معادله تکثیر روی شبکه کاملا مختلط و بازی کالای عمومی روی شبکه مربعی
ارائه دهنده:زهرا عباسپور اسداله
استاد راهنما:دکتر فرهاد شهبازی
استاد مشاور:دکتر کیوان آقابابایی‌سامانی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه، 97/10/29 - ساعت 15:00