97/10/30 - اطلاعیه مدرسه زمستانی آموزش زبان به کمک فناوری CALL