97/11/06 - اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا - سنوات ارفاقی دانشجویان