97/11/13 - اطلاعیه راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در پایگاه استنادی اسکاپوس