97/11/23 - اطلاعیه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری در سال 98