97/12/01 - دفاع کارشناسی ارشد - بهینه سازی پارامترهای موثر بر سنتز نانوذرات سرامیکی با پاشش حراراتی شعله


عنوان:بهینه سازی پارامترهای موثر بر سنتز نانوذرات سرامیکی با پاشش حراراتی شعله
ارائه دهنده:علی احمدی
استاد راهنما:دکتر اسماعیل عبدالحسینی سارسری
استاد مشاور:دکتر امیر الحاجی
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه – 97/12/01 – ساعت 14:00