97/12/21 - دفاع کارشناسی ارشد - ساخت و بررسی ویژگی های نانوذرات مغناطیسی با پوشش بیوپلیمر موسیالژ دانه ی بِه و کاربرد آن در ژن درمانی


عنوان:ساخت و بررسی ویژگی های نانوذرات مغناطیسی با پوشش بیوپلیمر موسیالژ دانه ی بِه و کاربرد آن در ژن درمانی
ارائه دهنده:بهار نیک فروز
استاد راهنما:دکتر حمیده شاکری پور، دکتر علیرضا عالفچیان
استاد مشاور:دکتر سید امیرحسین جاللی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:سه‌شنبه، 97/12/21 - ساعت 16:00