97/12/21 - دفاع کارشناسی ارشد - محاسبه عامل‌های شکل واپاشی نیمه لپتونی Bs -> k₀*l⁺l⁻ طریق مدل قانون جمع مخروط نوری، با به‌کارگیری دامنه‌های توزیع مزون Bs


عنوان:محاسبه عامل‌های شکل واپاشی نیمه لپتونی Bs -> k₀*l⁺l⁻ طریق مدل قانون جمع مخروط نوری، با به‌کارگیری دامنه‌های توزیع مزون Bs
ارائه دهنده:حسین حدادی
استاد راهنما:دکتر غلامرضا خسروی
استاد مشاور:دکتر احمد شیرزاد
مکان:سه شنبه، 97/12/21 – ساعت 15:00
زمان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک