97/12/21 - دفاع کارشناسی ارشد - میدان‌های اسکالر و برداری کلاسیک در کرم‌چاله‌های ایستا


عنوان:میدان‌های اسکالر و برداری کلاسیک در کرم‌چاله‌های ایستا
ارائه دهنده:بهاره آزاد
استاد راهنما:آقای دکتر فرهنگ لران
استاد مشاور:آقای دکتر بهروز میرزا
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:سه‌شنبه، 97/12/21 - ساعت 13:30