هیئت رئیسهرئیس دانشکده فیزیک
پرویز کاملی

تلفن:

031-33913756

فکس:

031-33912376

پست الکترونیکی:

kameli@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteمعاون آموزشی
فرهاد فضیله

تلفن:

031-33913764

فکس:

031-33912376

پست الکترونیکی:

fazileh@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteمعاون پژوهشی
مسلم زارعی

تلفن:

031-33913745

فکس:

031-33912376

پست الکترونیکی:

m.zarei@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteمعاون فرهنگی و دانشجویی
آذر تفریحی

تلفن:

031-33913746

فکس:

031-33912376

پست الکترونیکی:

tafrihi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteسرپرست تحصیلات تکمیلی
فرهاد شهبازي

تلفن:

031-33913755

فکس:

031-33912376

پست الکترونیکی:

shahbazi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website