نشست چهارمچهارمین نشست با محوریت تعامل استاد و دانشجو با حضور دکتر شیرانی به عنوان مهمان در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه سال جدید برگزار شد.
دراین نشست دکتر شیرانی به پرسشنامه هایی که قبل از ثبت نام مقدماتی برای ارزیابی هر استاد ارائه می شود، اشاره کردند و فرمودند که به هر یک از استادان نمره ای تعلق می گیرد و اگر نمره اش از سقفی پایین تر باشد، مورد پرسش قرار می گیرد و هیچ استادی تاکنون نمره ی کامل از این پرسشنامه ها دریافت نکرده است. بنابراین هیچ دانشجویی نباید استاد درس خود را صددرصد ببیند. ایشان تاکید کردند که اگر دانشجویان انتظار صددرصد از استادان خود نداشته باشند این تعامل رو به بهبود می رود.
اما مهم ترین پرسشی که وجود داشت این بود که این پرسشنامه ها با توجه به اینکه بسیاری از دانشجویان بدون توجه آنها را پر می کنند تا چه حد معتبرند؟
پرسش مطرح دیگر برای دانشجویان این بود که چقدر ارزش انسانی آنها در این تعامل در نظر گرفته می شود؟ و آیا تقسیم بندی دانشجویان بر اساس وضعیت درسی درست است یا نه؟
دانشجوی دیگری اظهار داشت با توجه به اینکه تعامل استاد و دانشجو در پیشرفت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی یک کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا این مساله به اندازه کافی جدی گرفته نمیشود؟ و ما نسبت به کشورهای دیگر کمی دیر به فکر افتاده ایم!
همچنین بسیاری از دانشجویان بر این عقیده بودند که اگر دانشجویان و استادان هیچ کدام نسبت به یکدیگر ایده آل گرا نباشند، تعاملشان رو به بهبود بیشتری می رود.