دکتر حسین نیک منش

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913759

پست الکترونیکی:

h.nikmanesh@ph.iut.ac.ir