اعضای هیئت علمی و کارمندان بازنشستهسيد محمد اميني

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

تلفن:

031-33913707

پست الکترونیکی:

وب سایت:علي اکبربابايي بروجني

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال نظري

پست الکترونیکی:

brojeny@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website

تلفن:

031-33913703مهدي بارزي

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

تلفن:

031-33913707

پست الکترونیکی:

تاریخ علم:

https://physics.iut.ac.ir/fa/node/1049اکبر پروازيان

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

ايميل:

parvazin@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website

تلفن:

031-33913713حسن پوستيان

مرتبه علمی:

مربی آموزشیارعلي دادخواه

مرتبه علمی:

مربی

تلفن:

031-33913705سيد محسن ذهبي

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

031-33913705مهدي صفا اصفهانی

مرتبه علمی:

دانشیار

تلفن:

031-33913707محمد تقي قديري

مرتبه علمی:

مربی آموزشیارعباسعلي نصر

مرتبه علمی:

مربینادعلي اخوان

سمت:

امین اموالايرج امامي

سمت:

كارشناس و مسئول آزمايشگاه هاي عمومي (آزمايشگاه الكتريسيته و مغناطيس )سید مجتبی رسولی

سمت:

کارشناس ارشد مواد- سرامیک


 

هادي سلامتي

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال تجربي

تلفن:

031-33913717

پست الکترونیکی:

salamati@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteاحمد شيراني بيد آبادي

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

تلفن:

031-33913714

پست الکترونیکی:

shirani@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website