اعضای هیئت علمیدکتر مهدی رنجبر

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913754

پست الکترونیکی:

ranjbar@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر حمیده شاکری پور

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913722

پست الکترونیکی:

hshakeri@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر مسلم زارعی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ذرات بنیادی و كيهان شناسي

تلفن:

031-33913745

پست الکترونیکی:

m.zarei@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر آذر تفریحی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک هسته ای

تلفن:

031-33913746

پست الکترونیکی:

tafrihi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدكتر وحيد سالاري

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

بیوفیزیک

تلفن:

031-33913709

پست الکترونیکی:

vahidsalari@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدكتر صدیقه سجادیان

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

اخترفیزیک و نجوم

تلفن:

031-33913759

پست الکترونیکی:

s.sajadian@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteپروفسور هادي سلامتي

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال تجربي

تلفن:

031-33913717

پست الکترونیکی:

salamati@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر مهدی عبدی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

اپتیک کوانتومی

تلفن:

031-33913724

پست الکترونیکی:

mehabdi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر فرهاد شهبازي

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال نظري

تلفن:

031-33913755

پست الکترونیکی:

shahbazi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر احمد شيراني بيد آبادي

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

تلفن:

031-33913714

پست الکترونیکی:

shirani@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر احمد شيرزاد

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ذرات بنيادي

تلفن:

031-33913712

پست الکترونیکی:

shirzad@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر پیمان صاحب سرا

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال نظری

تلفن:

031-33913736

پست الکترونیکی:

sahebsara@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر اسماعیل عبدالحسینی سارسری

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال

تلفن:

031-33913753

پست الکترونیکی:

abdolhosseini@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکترمحمدحسن علامتساز

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک

تلفن:

031-33913715

پست الکترونیکی:

alamatsa@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر کيوان آقابابايي سامانی

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال

تلفن:

031-33913763

پست الکترونیکی:

samani@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر فرهاد فضیله

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال نظری

تلفن:

031-33913764

پست الکترونیکی:

fazileh@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر حسین احمدوند

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال

تلفن:

031-33913708

پست الکترونیکی:

ahmadvand@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteپروفسور پرویز کاملی

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913756

پست الکترونیکی:

kameli@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر مجتبی اعلایی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال محاسباتی

تلفن:

031-33913704

پست الکترونیکی:

m.alaei@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteپروفسور سيد ظفرالله کلانتري

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

تلفن:

031-33913729

پست الکترونیکی:

zafar@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteپروفسور هادي اکبرزاده

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال محاسباتي

تلفن:

031-33913711

پست الکترونیکی:

akbarzad@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteپروفسور فرهنگ لران اصفهاني

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک نظري

تلفن:

031-33913765

پست الکترونیکی:

loran@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدكتر مريم حسنوند

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

تلفن:

031-33913718

پست الکترونیکی:

hassanvand@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteپروفسور بهروز ميرزا

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ذرات بنيادي

تلفن:

031-33913706

پست الکترونیکی:

b.mirza@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدكتر غلامرضا خسروي

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ذرات بنيادي

تلفن:

031-33913716

پست الکترونیکی:

rezakhosravi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Websiteدکتر سید جواد هاشمی فر

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال محاسباتی

تلفن:

031-33913732

پست الکترونیکی:

hashemifar@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website