سمينار وي‍ژه: واکنش p+d-->He3+y با نظریه میدان مؤثر بدون پایونسمينار وي‍ژه: واکنش p+d-->He3+y  با نظریه میدان مؤثر بدون پایون

دکتر هاجر نعمت اللهی

چهارشنبه 96/09/08 ساعت 8 صبح سالن سمينار