سمینار هفتگی: نظریه ي برهمکنش اسپین ـ شبکه در یک یخ اسپینی کوانتمی (3)نظریه ي برهمکنش اسپین ـ شبکه در یک یخ اسپینی کوانتمی (3)

دكتر فرهاد شهبازي

شنبه 96/09/11 ساعت 15:10 سالن سمينار