پسا دکتریدکتر نفیسه رضایی

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال محاسباتي

تلفن:

031-33913707

پست الکترونیکی:

n-rezaee@ph.iut.ac.irدکتر حجت قلی‌زاده

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال محاسباتي

تلفن:

031-33913759

پست الکترونیکی:

gholizadeh@ph.iut.ac.irدکتر فرهاد لرکی

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913759

پست الکترونیکی:

f.larki@ph.iut.ac.irدکتر حسین نیک منش

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913759

پست الکترونیکی:

h.nikmanesh@ph.iut.ac.irدکتر اسراء السادات رضویان

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

نانو تکنولوژی

تلفن:

031-33913761

پست الکترونیکی:

as.razavian@ph.iut.ac.irدکتر شیرین نامجو

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال محاسباتي

تلفن:

031-33913707

پست الکترونیکی:

sh.namjoo@ph.iut.ac.irدکتر آیدا آرای

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی - اپتوالکترونیک

تلفن:

031-33913761

پست الکترونیکی:

a.aray38@gmail.com