پسا دکتریدکتر احمد برزو

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

كيهان شناسي

تلفن:

031-33913705

پست الکترونیکی:

a.borzou@ph.iut.ac.irدکتر نفیسه رضایی

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال محاسباتي

تلفن:

031-33913707

پست الکترونیکی:

n-rezaee@ph.iut.ac.irدکتر زینب شرکت قناد

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ذرات بنيادي

تلفن:

031-33913707

پست الکترونیکی:

z.sherkat@ph.iut.ac.irدکتر حجت قلی‌زاده

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال محاسباتي

تلفن:

031-33913759

پست الکترونیکی:

gholizadeh@ph.iut.ac.irدکتر فرهاد لرکی

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913759

پست الکترونیکی:

f.larki@ph.iut.ac.irدکتر حسین نیک منش

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913759

پست الکترونیکی:

h.nikmanesh@ph.iut.ac.ir