سیستم‌های پیچیدهمعرفی گروه

گروه تحقیقاتی سیستمهای پیچیده در زمینه های مختلفی از جمله دینامیک مغز، سیستمهای اقتصادی، سیستمهای آشوبناک و سیستمهای پیچیده فیزیکی فعالیت می کند. این گروه در سال 1392 تحت زیر گروه فیزیک حالت جامد آغاز به کار کرده است.

جهت اطلاعات بیشتر به وبگاه  گروه سیستم های  پیچیده مراجعه کنید.