کادر اجراییzamanian_staff

مسئول دفتر دانشکده فیزیک
خانم صفورا زمانيان

تلفن:

031-33912375 و33913720-031

فکس:

031-33912376

ایمیل:

phys_office@of.iut.ac.ir

زمانی

کارشناس تحصيلات تكميلي و امور پژوهشی
خانم نگین زمانی

تلفن:

031-33913734

فکس:

031-33912376

ایمیل:

n.zamani@of.iut.ac.irمطلق

كارشناس ارشد فيزيك ماده چگال تجربي مسئول هماهنگي آزمايشگاههاي عمومي (آز فيزيك 1 و الكتريسيته) و مسئول آز فيزيك پايه 1و3- آز فيزيك جديد- آز اپتيك
آقاي محمد مطلق

تلفن:

031-33913726-48

فکس:

031-33912376رحمانی

کارشناس ارشد فیزیک هسته ای
آقای خالید رحمانی

تلفن:

031-33915154

فكس:

031-33912376

ایمیل:

kh.rahmani@of.iut.ac.irآهنگریان

كارشناس ارشد راکتور (آزمايشگاه الكتريسيته و مغناطيس و آزمایشگاه الکترونیک)
آقاي محمد آهنگریان

تلفن:

031-33913758

فکس:

031-33912376

ایمیل:

m.ahan@of.iut.ac.irاحمدی

جمعدار - امین اموال
آقای عبدالرضا احمدی

تلفن:

031-33913737

فکس:

031-33912376سعیدی

تكنسين آزمايشگاه
آقاي علي سعيدي

تلفن:

031-33913726-41

فکس:

031-33912376ملکی

خدمات
آقاي حمیدرضا ملکی

تلفن:

031-33913720

فکس:

031-33912376مجیری

خدمات
آقاي قدمعلی مجیری

تلفن:

031-33913720

فکس:

031-33912376صرامی

خدمات
آقاي محمد حسين صرامي

تلفن:

031-33913720

فکس:

031-33912376