پسا دکتریدکتر احمد برزو

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

كيهان شناسي

تلفن:

031-33913705

پست الکترونیکی:

a.borzou@ph.iut.ac.irدکتر زینب شرکت قناد

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ذرات بنيادي

تلفن:

031-33913707

پست الکترونیکی:

z.sherkat@ph.iut.ac.ir