هشتادوششمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در روز 18 اسفند 1397 باعنوان‌ آزمودن نقض تقارن لورنتس با استفاده از نوترینوهای اتمسفر برگذار می‌شود.
روز:شنبه 11 اسفند 1397

ساعت: 14:50

مکان برگذاری خبرنشست: اتاق سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1397/12/11
ارائه دهنده: خانم آرشین خواجه‌برج‌سفیدی