هفتاد و چهارمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ با عنوان اولین آزمون نظریه نسبیت عام در نزدیکی یاهچاله‌های پرجرم برگزار خواهد شد

زمان: ساعت ۱۱:۳۰ روز ۲۹ مرداد ۹۷

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1397/05/29
ارائه دهنده: مریم آقائی