ترابرد كوانتوميترابرد كوانتومي

ترابرد الكتريكي در نانوساختارها و در دماهاي بسيار پايين با آنچه قوانين اهمي پيش‌بيني مي‌كنند اختلاف پيدا مي‌كند. كوانتيده شدن هدايت الكتريكي در ترابرد بالستيك و همدوس از جمله رفتارهاي ترابرد كوانتومي است. در حال حاضر متداول‌ترين روش براي محاسبه ترابرد همدوس فرمول‌بندي لاندائور-بوتيكر است.در اين فرمول‌بندي هدايت الكتريكي همدوس يك نمونه كه هاميلتوني آن در تقريب تنگابست بيان شده قابل محاسبه است.
در فرمول‌بندي پيشرفته‌تري به نام روش تابع كرين غير تعادلي (يا روش كلديش) مي‌توان تاثير اضافه شدن برهم‌كنشها را نيز بر روي ترابرد غير همدوس و همچنين رفتار گذراي سيستم را بصورت تابعي از زمان بدست آورد. ترابرد اسپيني را نيز با اين روش مي‌توان مطالعه كرد. ما علاقمنديم از ابزارهاي يادشده براي مطالعه ترابرد در نانوساختارهايي همچون پليمرها و مولكولهاي حياتي استفاده كنيم.
در حال حاضر برنامه‌هاي محاسباتي جهت محاسبه تابع گرين غير تعادلي مربوط به ترابرد الكتريكي و اسپيني از طريق پليمرهاي هادي و نقطه‌هاي كوانتومي متوالي در اين گروه توسعه يافته است.