ترمیم ژن سرکوب کننده‌ی تومور از طریق نانو ذره‌های سیستماتیک PTEN mRNAهفتاد و نهمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 19 آبان 1397 با عنوان ترمیم ژن سرکوب کننده‌ی تومور از طریق نانو ذره‌های سیستماتیک PTEN mRNA  برگزار خواهد شد.

ارائه دهنده: خانم مرضیه یوسفی

زمان: ساعت 14:50 روز 19 آبان 97

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
خانم مرضیه یوسفی