ساعت ۱۷:۰۰
مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/osr-5tl-gwy-c1o

تاریخ نشست: 1399/12/02
ارائه دهنده: عسری همتی