جلسات گروه پديده شناسي94/03/04     الهه امیری                                 گزارش پژوهشی
94/02/28     الهه امیری                                 ذرات تکتایی به عنوان ماد تاریک در فضا زمان ناجابجایی
94/02/07     سروش شاکری                           مروری بر پژوهش‌های اخیر
94/02/02     فاطمه اسدی                              ساختار نقض لورنتس 3 پارامتری در اختلال نوترینو
94/01/26     وجیهه حسینی                            اسپکترومتری زمین بااستفاده از نوسان نوترینو
93/12/25     فاطمه اسدي                              واپاشي دو بتايي بدون نوترينو
93/12/18     سارا آقابابايي                             تابش  اسپيني
93/12/11     آرشين خواجه برج سفيدي             باريون زايي (بخش 1)
93/12/4        مريم اميري                               حالت مقيد ميان ذرات ماده تاريك و گسيل خود به خودي تابش گرانشي
93/11/20     سروش شاكري                           توليد قطبش دايروي در برخورد 2 پرتو ليزري
93/11/13     سروش شاكري                           اساس كار ليزرهاي پر‌توان
93/10/29     سارا آقابابايي                              گزارش پژوهشي
93/10/22     سارا آقابابايي                             رابطه ميان گشتاور دوقطبي الكتريكي و مغناطيسي در انرژي‌هاي بالا
93/10/08     الهام ايزدي                                 تصحيح تابشي ثابت جفت شدگي هيگز
93/10/05     دكتر حسام سلطان پناهي           دوگاني ADS/QCD
93/10/01     سروش شاكري                           قطبش دايروي در پراكندگي فوتون-فوتون
93/9/24       فاطمه اسدي                             حد گذاري روي ضرايب نقض لورنتس از طريق نوترينوهاي پر انرژي
93/9/17       آرشين خواجه برج سفيدي           ضريب نقض لورنتس d در پراكندگي Bhabha
93/9/10       مريم اميري                                ويمپونيوم
93/9/03        سروش شاكري                          توليد قطبش دايروي تپ اخترها در چارچوب SME
93/8/26       سارا آقابابايي                            نقض طعم و نقض CP  در واپاشي هيگز
93/8/19       الهام ايزدي                                پيش سمينار
93/8/18       فاطمه اسدي                             پيش سمينار
93/8/11       آرشين خواجه برج سفيدي           ممان دوقطبي الكتريكي لپتونها در پراكندگي e- e+
93/7/28       الهام ايزدي                                بررسي توليد هيگز در برخورد e- e+  در فضاي ناجابجايي
93/7/14       فاطمه اسدي                             نوسان نوترينو و نقض لورنتس
93/7/07       سميه حيدري                            نظريه دوقطبي ناجابجايي