هشتادوپنجمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در روز 4 اسفند 1397 باعنوان‌ دستاوردهای Chang'4 برگزار می‌شود.
روز:شنبه 4 اسفند 1397

ساعت: 14:50

مکان برگذاری خبرنشست: اتاق سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1397/12/04
ارائه دهنده: همایون انجم‌شعاع