دفتر چه راهنمای جدیدالورودیبراي دريافت دفترچه راهنماي دانشجويان جديدالورود فيزيك اینجا را كليك كنيد.

راهنمای استفاده از تارنمای دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود