سمینار هفتگی: استفاده از خواص ساختاری شبکه‌ها در شناخت و تنظیم عملکرد آن‌هاعنوان سمینار: استفاده از خواص ساختاري شبکه ها در شناخت و تنظیم عملکرد آنها

  • ارائه دهنده سمینار: دکتر علی فقیه
  • زمان: شنبه 97/2/22، ساعت 15:10
  • مکان سمینار: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
خلاصه سمینار: 

بسیاري از سیستمهایی که در طبیعت میبینیم و یا سیستمهـاي توسـعه یافتـه توسـط بشـر داراي سـاختار پیچیـده اي از اتصـالات/ارتباطات هستند؛ به عنوان مثال شبکه ي عصبی مغز انسان از هزاران میلیارد از اتصالات سیناپسی تشکیل شده است و یا میلیاردها دستگاه الکترونیکـی که به وسیله ي تعداد بسیار بزرگتري از اتصالات فیزیکی در ارتباط هستند شـبکه ي اینترنـت را تشـکیل مـی دهنـد. سـاختار شـبکه اي چنـین سیستمهایی تاثیر شگرفی در خصوصیات و عملکرد آنها دارد. در اینجا ما بیان میکنـیم کـه چگونـه مطالعـه ي خـواص سـاختاري بـه مـا در شناخت بهتر عملکرد شبکه ها و ارتقاء کارایی آنها کمک میکند. در ابتدا نشان میدهیم که ساختار سیستمهاي عصبی میتوانـد خصوصـیات دینامیکهاي خود متشابه را حتی در فازهاي غیربحرانی به وجود آورد. سپس درباره ي نگاشت هندسی سـاختار شـبکه هـا در فضـاي نهفتـه و کاربرد آن در انتقال بهینه ي اطلاعات در شبکه هایی مانند اینترنت صحبت میکنیم و روشی هم ارز ولی ساده تر را تشریح مـی کنـیم کـه قـادر است کارایی مشابه و یا حتـی بهتـري ارائـه کنـد. در آخـر دربـاره ي اینکـه آیـا مـی تـوان سـاختار سیسـتم هـا ي چندلایـه را بـه طـور بهینـه محافظت/تخریب کرد صحبت میکنیم.