سمینار هفتگی - جستجوی ماده تاریک در کاواک اپتیکیجستجوی ماده تاریک در کاواک اپتیکی 

  • ارائه دهنده: دکتر مسلم زارعی
  • زمان: شنبه 97/08/19، ساعت 15:10
  • مکان سمینار: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

خلاصه سمینار:
یکی از پرسش‌هاي بزرگ فیزیک بنیادي مساله ماده تاریک است. براي آشکارسازي ماده تاریک تا کنون تلاش بسیار زیادي انجام شده است. در این سمینار ما این ایده را مطرح خـواهیم کـرد کـه بـا کمـک انـدازه گیـري قطبش دایره‌اي فوتون‌هاي درون یـک کـاواك اپتیکـی نـوع خاصـی از مـاده تاریـک بـه نـام اکسـیون قابـل آشکارسازي خواهد بود.