سمینار هفتگی - رابط کوانتومی اسپین-فوتون در دماي اتاق با استفاده از نقاط رنگی الماس و اپتومکانیک