سمینار هفتگی: رصد رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی به کمک تلسکوپ 1.54 متری دانمارکرصد رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی به کمک تلسکوپ 1.54 متری دانمارک

  • دکتر صدیقه سجادیان
  • زمان: شنبه 96/11/14 ، ساعت: 15:10
  • مکان: سالن سمینار