سمینار هفتگی - ریز‌همگرایی گرانشی درون دیسک کهکشان به کمک تلسکوپ LSSTریز‌همگرایی گرانشی درون دیسک کهکشان به کمک تلسکوپ LSST

  • ارائه دهنده: دکتر صدیقه سجادیان
  • زمان: شنبه 97/07/28، ساعت 15:10
  • مکان سمینار: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
خلاصه سمینار:
تلسکوپ مساحی‌کننده LSST فرصتی بی نظیر براي مطالعه اجرام تاریک درون دیسک کهکشـان از طریـق ریزهمگرایی گرانشی ایجاد خواهد کرد. این تلسکوپ به دلیل میدان دید بسیار گسترده و دقیـق زیـاد تعـداد زیادي ستاره درون دیسک و هسته کهکشان را در مدت 10 سال با فاصله زمانی چند روز رصد خواهـد کـرد. در این راستا ما نیز به کهک مدلهاي کهکشـانی و بـا در نظـر گـرفتن راهبـرد رصـدي بـراي ایـن تلسـکوپ رصدهاي این تلسکوپ را شبیه‌سازي کرده و آمـار و خـواص رویـداد هاي قابـل مشـاهده در عصـر LSST را پیش‌بینی میکنیم. در این سخنرانی جزییات شبیه‌سازي و نتایج آن را بیان خواهم کرد.