سمینار هفتگی - طرح رصدخانه ملی ایران: آغاز ساختطرح رصدخانه ملی ایران: آغاز ساخت

 
  • ارائه دهنده: دکتر حبیب خسروشاهی
  • زمان: دوشنبه 97/08/28، ساعت 14:00
  • مکان سمینار: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

خلاصه سمینار:

طرح رصدخانه ملی ایران با عبور از طراحی تفصیلی وارد فاز ساخت شده است. تلسکوپ 4/3 متري رصدخانه ملی ایران یک تلسکوپ از نوع کاسگرین با ترکیب ریچی کریتن است کـه بـر پایـه‌اي سـمتی-اسـتوایی اسـتوار اسـت. طراحی نهایی کلیه بخش‌هاي تلسکوپ که آنرا براي اولین نور آماده میکند در تابستان 1396 به انجام رسـید و اجزاي مختلف تلسکوپ از جمله پایه، سامانه نگهدارنده آینه‌هـا و سـامانه کنتـرل آمـاده سـاخت اسـت. در بخـش عمرانی جاده رصدخانه ملی ایران از ابتداي سال 1396 به بهره‌برداري رسیده اسـت. سـاخت پایـه و بخـش ثابـت محفظ و هم‌چنین ساختمان کنترل و سالن لایه نشانی رو به اتمام است. بخشهاي مهمی از تلسکوپ ماننـد آینـه اولیه قبلا ساخته شده و آینه دوم نیز مراحـل پایـانی صـیقل را مـی گذارنـد. مشخصـات و شـرح خـدمات سـامانه لایه‌نشانی تهیه شده و طراحی و ساخت آن به‌زودي آغاز مـی شـود. بـا ثبـت اولـین نـور سـامانه میـدان دیـد بـاز بهره‌برداري و کاربري علمی این سامانه و سایت گرگش براي رصد کهکشان‌هاي کم‌نور آغاز شده است.