سمینار هفتگی - میدان اسپین 1/2 در فضازمان خمیدهمیدان اسپین 1/2 در فضازمان خمیده

  • ارائه دهنده: دکتر فرهنگ لران
  • زمان: شنبه 97/07/21،  ساعت 15:10
  • مکان سمینار: اتاق سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

 

خلاصه سمینار:

هرچند مفهوم ِ حالت تک-ذره، مفهومی بنیادی در تعبیر ِ رایج ِ نظریه‌ی میدان کوانتمی در فضازمان ِ مینکوفسکی چهاربعدی است، بر سر مفهوم حالت تک-ذره در فضازمان ِ خمیده توافق نشده است. در این سخنرانی، تعریف ی از حالتهای تک-ذرهی ِ اسپین 2/1 ارائه میکنیم که در فضازمان ِخمیده خوش‌تعریف است. این ذره‌ها بر روی زیرفضاهای دوبعدی جای‌گزیده اند و در ناحیه‌های تخت ِ فضازمان، همانند ذره‌های دیراکی بیجرمی رفتار میکنند که مؤلفه‌ی اسپین-بالای آنها از مؤلفه‌ی اسپین-پایین جدا شده باشد.