سمینار ویژه: پردازش کوانتومی اطلاعات در سامانه هاي ابررساناییپردازش کوانتومی اطلاعات در سامانه هاي ابررسانایی

  • دکتر شبیر برزنجه
  • زمان: چهارشنبه، 97/01/15، ساعت 10:30
  • مکان: طبقه سوم، سالن سمینار