سيستمهاي بي نظمسيستمهاي بي‌ نظم

در اكثر مطالعات مربوط به فيزيك ماده چگال صحبت از ساختار هاي منظم است. ساختار بلوري منظم منجر به تشكيل توابع موج گسترده بلاخ مي‌شود كه توصيف نسبتا ساده‌اي از خواص الكتريكي مواد واقعي بدست مي‌دهد. با اين وجود در دنياي واقعي وجود بي‌نظمي تقريبا اجتناب ناپذير است. بي‌نظميِ محدود در موارد زيادي تغيير كيفي قابل توجهي روي خواص مورد مطالعه نمي‌گذارد ولي مواردي وجود دارد كه تاثير بي‌نظمي روي خواص الكتريكي و مغناطيسي ماده بسيار شديد است. بينظمي عموما روي شكل توابع موج و خواص ترابردي ماده تغييرات قابل توجهي ايجاد مي‌كند. بررسي گستردگي يا جايگزيدگي توابع موج نتايج مهمي در مورد خواص الكتريكي و مغناطيسي مواد بدست مي‌دهد كه در اين گروه اين اثرات بر اساس مدلهاي مختلف بينظمي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.