هشتادوچهارمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 27 بهمن 1397 با عنوان‌ فیزیک در سال 2018 چگونه گذشت؟ برگزار خواهد شد.

زمان: ساعت 14:50 روز 27 بهمن 97

مکان: اتاق سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تاریخ نشست: 1397/11/27
ارائه دهنده: خانم فاطمه شجاعی از دانشگاه اصفهان